Skip to main content

Menaxhimi i qëndrueshëm i zinxhirit të vlerës të ushqimeve


UET

Rreth kursit

Titulli i lëndës: Menaxhimi i qëndrueshëm i zinxhirit të vlerës të ushqimeve
Titullari/pedagogu i lëndës: Prof. Dr. Ermira Qosja, PhD Irina Canco
Ngarkesa: 5 ECTS, 60 orë leksion dhe seminar (30/30)
Viti Akademik/Semestri kur zhvillohet:: 2023-2024, Semestri I
Lloji i lëndës:: E detyrueshme/ Me zgjedhje
Programi i studimit: MSH/Sistemet e Qëndrueshme të Prodhimit të Ushqimeve
Adresa elektronike e titullarit/pedagogut të lëndës: irina.canco@uet.edu.al
Kodi i Etikës:A.II.Kodi I Etikës/ Broshura e dokumenteve në zbatim të statutit dhe të rregullores

Enroll