Skip to main content

Teknologji të qëndrueshme të produkteve të qumështit


UHZ

Rreth kursit

Njësia akademike: Fakulteti i Agrobiznesit – Depertamenti TU
Titulli i lëndës: Teknologji të qëndrueshme të produkteve të qumështit
Niveli: Master
Statusi lëndës: Zgjedhore
Viti i studimeve: II
Numri i orëve në javë: 2+2
Vlera në kredi – ECTS: 5
Koha / lokacioni: Departamenti TU
Mësimëdhënësi i lëndës: Prof.Ass.Dr. Arsim Elshani
Detajet kontaktuese: arsim.elshani@unhz.eu


PËRSHKRIMI I LËNDËS


Qëllimi i kursit është të sigurojë studentët me njohuri themelore në fushën e teknologjisë së qëndrueshme të produkteve të qumështit. Në pjesën e prodhimit të qumështit, kursi është vetëm hyrës dhe pjesa kryesore bazohet në industrinë e qumështit dhe identifikimin e problemeve kryesore, teknikës dhe metodave për forcimin e teknologjive të qëndrueshme në përpunimin e qumështit. Kursi është përqendruar në teknologjinë, rëndësinë dhe rolin e qumështit dhe produkteve të qumështit në ushqimin e njeriut brenda konceptit të qëndrueshëm. Theks i veçantë i kësaj lënde i është dhënë përcaktimit dhe klasifikimit të mbeturinave dhe nënprodukteve në përpunimin e qumështit dhe mundësitë e përdorimit, përpunimit, zvogëlimit dhe përfundimisht të ripërdorimit (riciklimi, riciklimi) në varësi të llojit. Gjithashtu, studiohen mundësitë për të parandaluar ndotjen e industrisë së qumështit në burim.


REZULTATET E PRITURA TË NXËNIES:

Studentët do të njihen me termat themelorë brenda konceptit të teknologjisë së qëndrueshme të qumështit, si dhe me operacionet teknologjike në përpunimin e qumështit (prodhimi, trajtimi parësor dhe sekondar i qumështit, ndarja, homogjenizimi, trajtimi termik, procedurat e ndryshme të përpunimit, ruajtja) dhe prodhimi i produkte themelore të qumështit (qumësht i trajtuar me nxehtësi, krem, gjalpë, qumësht të fermentuar, djathë). Shembujt e disa industrive të qumështit dhe studimet e rasteve janë paraqitur përmes mësimit dhe nga projektet e studentëve.

Enroll