Skip to main content

Praktikat e reja të vjeljes dhe pas-vjeljes


UHZ

Rreth kursit

Njësia akademike: Fakulteti i Agrobiznesit
Titulli i lëndës: Praktikat e reja të vjeljes dhe pas-vjeljes
Niveli: Master
Statusi lëndës: Zgjedhore
Viti i studimeve: 2020/2021
Numri i orëve në javë: 2+2
Vlera në kredi – ECTS: 5
Koha / lokacioni: 09:00 - 11:15
Mësimëdhënësi i lëndës: Prof. Asoc. Dr. Baki Koleci
Detajet kontaktuese: baki.koleci@unhz.eu


PËRSHKRIMI I LËNDËS


Prodhimi i qëndrueshëm bujqësor u shfaq si nevojë për të krijuar mënyra të prodhimit bujqësor që nuk degradojnë burimet natyrore të cilat në të njëjtën kohë sjellin rendimente dhe të ardhura të mëdha prodhuesve bujqësor Bujqësia e qëndrueshme përfshin tri aspekte të qëndrueshmërisë: atë shoqëror, ekonomik dhe ruajtjen e cilësisë së mjedisit. Nëse një nga këto aspekte injorohet, vihet në pikëpyetje qëndrueshmëria e të tjerëve. Ajo është kyçe për zhvillim afatgjatë social-ekonomik të secilit vend, gjë që ndodh veçanërisht në vende në zhvillim, sepse bujqësia ka ndikim të fortë në sektorët e tjerë të shoqërisë dhe është një nga shtyllat më të rëndësishme të mirëqenies dhe të zhvillimit të shoqërisë.


REZULTATET E PRITURA TË NXËNIES:

Meqenëse bujqësia varet kryesisht nga shërbimet e ofruara nga ekosistemet, bujqësia e qëndrueshme synon të zvogëlojë ndikimet negative antropogjenë në mjedis, përmes përdorimit efikas, ruajtjes dhe përmirësimit të cilësisë së burimeve natyrore. Burimet natyrore të parezervuara dhe përmirësimi i cilësisë së mjedisit në sistemet e prodhimit të qëndrueshëm janë në shërbim jo vetëm të gjeneratave të sotme, por edhe të atyre që vijnë. Prodhimi bujqësor i qëndrueshëm nënkupton që fermerët janë aktivisht të përfshirë në procesin e vendimmarrjes dhe kanë dobi konkrete nga zhvillimi ekonomik, kushte të mira pune dhe çmime të mira për produktet e tyre bujqësore. Përmes ligjëratave, udhëtimeve në terren dhe detyrave të kursit studentët do të jenë në gjendje të vlerësojnë dhe analizojnë në mënyrë metodike të gjitha proceset.Theks i veçantë është dhënë në problemet problematike të teknologjive para dhe pas investimeve dhe përdorimin e mundshëm të teknologjive të reja në këtë sektor. Pas përfundimit të suksesshëm të kursit studenti do të jetë në gjendje:

  • Kuptoni dhe analizoni humbjet pas mbledhjes në të gjithë zinxhirin
  • Kuptoni fiziologjinë pas korrjes së produkteve të freskëta
  • Kuptoni teknologjitë e korrjeve dhe pas korrjeve
  • Kuptoni teknologjitë për kanalizimet dhe sigurinë e ushqimit
  • Punoni në grup, shkruani letra shkencore dhe paraqitni raporte në lidhje me çështje problematike në pas investimeve dhe propozoni zgjidhje për industritë. Fiziologjia e bimëve, Mikrobiologjia. Nëse shqetësoheni që prejardhja juaj mund të jetë e pamjaftueshme për këtë kurs, atëherë ju lutemi diskutoni këtë me koordinatorin.
Enroll