Skip to main content

Teknologjia e qëndrueshme e produkteve të përpunimit të frutave dhe perimeve


UHZ

Rreth kursit

Njësia akademike: Fakulteti i Agrobiznesit
Titulli i lëndës: Praktikat e reja të vjeljes dhe pas-vjeljes
Niveli: Master
Statusi lëndës: Zgjedhore
Viti i studimeve: II
Numri i orëve në javë: 2+2
Vlera në kredi – ECTS: 5
Koha / lokacioni: E xxx, 0000-0000 // Fakulteti i Agrobiznesit
Mësimëdhënësi i lëndës: Prof. Ass. Dr. Defrime Berisha
Detajet kontaktuese: defrime.berisha@unhz.eu


PËRSHKRIMI I LËNDËS


Ligjëratat nga kjo lande do t’ uofrojë studentëve njohuri teorike dhe praktike mbi domosdoshmërinë e njohjes se teknologjive të qëndrueshme të prodhimit të fruta - perimeve. Mirëmbajtja e ekosistemeve të qëndrueshëm. Marrëdhëniet midis tokës, bimëve dhe mikroorganizmave si dhe ndërveprimet midis faktorëve biotikë dhe abiotikë bashkë me menaxhimin e integruar i tokës dhe burimeve ujore. Menaxhimi i cilësisë në prodhimin e frutave dhe perimeve.


REZULTATET E PRITURA TË NXËNIES:

Pas përfundimit të suksesshëm të kursit studenti do të jetë në gjendje:

  • Të aplikojnë njohuritë themelore për prodhimin e e frutave dhe perimeve për të rritur produktivitetin
  • Të njohim ndikimin e metodave të ndryshme të bujqësisë në rritjen e frutave dhe perimeve në burimet natyrore dhe mjedisin.
  • Karakteristika që përcaktojnë cilësinë e frutave.
  • Rregullat e sigurimit teknik, higjienёs dhe mbrojtjes sё mjedisit.
  • Të kuptojë përpunimin e lëndës së parë bimore (frutave dhe perimeve) në produkte ushqimore
  • Të fitojë pasqyrë në funksionimin e lëndës së parë bimore (frutave dhe perimeve) të përdorura për produktet ushqimore.
  • Për të punuar me sipërmarrës të vegjël për trajtimin e frutave dhe perimeve në qendrat pilot për të kuptuar Konkurrencën dhe Qëndrueshmërinë e Zhvillimit Industrial - Agroindustries dhe Programin mikro dhe të biznesit të vogël
  • të jetë i vetëdijshëm për ndikimin e përpunimit të lëndës së parë bimore (frutave dhe perimeve) në cilësinë e ushqimit
Enroll