Skip to main content

MENAXHIMI TOTAL I CILËSISË NË SEKTORIN AGRO USHQIMOR


UHZ

Rreth kursit

Njësia akademike: University of Haxhi Zeka in Peja, Faculty of Agrobusiness
Titulli i lëndës: MENAXHIMI TOTAL I CILËSISË NË SEKTORIN AGRO USHQIMOR
Niveli: Master
Statusi lëndës: Zgjedhore
Viti i studimeve: I
Numri i orëve në javë: 2+2
Vlera në kredi – ECTS: 5
Koha / lokacioni: /
Mësimëdhënësi i lëndës: Prof. Asoc. Dr. Ibish Mazreku
Detajet kontaktuese: ibish.mazreku@unhz.eu


PËRSHKRIMI I LËNDËS


Qëllimi i këtij kursi është të forcojë aftësinë e studentëve për të integruar njohuritë menaxheriale / ekonomike dhe teknologjike në mënyrë adekuate për të zgjidhur problemet e përshtatjes së cilësisë së produkteve agro-ushqimore për nevojat e klientit (legjislacioni) dhe sigurimin e nivelit të kërkuar të cilësisë, me fjalë të tjera, për të siguruar cilësi të vazhdueshme të produkteve. Ky modul shpjegon cilësinë si një themel të arritjes dhe mbajtjes së avantazheve konkurruese bazuar në diferencimin dhe përmirësimet e efikasitetit, të bëra përmes organizimit të përmirësuar, rrjedhës së informacionit dhe zvogëlimit të të gjitha llojeve të mbeturinave (përfshirë "mbeturinat e kohës"). Me fjalë të tjera, moduli përqendrohet në karakteristikat e "jashtme" të cilësisë (efikasiteti i procesit të prodhimit, marketingut dhe ndikimi në mjedis) të cilat zakonisht janë lënë pas dore në praktikë, dhe duke parandaluar kështu zhvillimin më të shpejtë të sektorit.


REZULTATET E PRITURA TË NXËNIES:

  • përkufizimi i cilësisë, QMS, politika e cilësisë, si dhe menaxhimi total i cilësisë, si bazë për zhvillimin e shfaqjeve të qëndrueshme të biznesit;
  • të përcaktojë dhe përshkruajë sistemin global të sigurimit të cilësisë, të njohë aktorët dhe rolet e tyre në këtë sistem - të përcaktojë dhe njohë elementet e këtij sistemi që sigurojnë qëndrueshmëri;
  • të përcaktojë mënyrën e ndërtimit të QMS bazuar në parimet e TQM;
  • të identifikojë sfidat dhe barrierat në sektorin agroushqimor TQM.
Enroll