Skip to main content

OSNOVE ODRŽIVIH POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH SISTEMA PROIZVODNJE HRANE


UNBI
Enrollment is Closed

Opis kursa

Puni naziv predmeta: OSNOVE ODRŽIVIH POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH SISTEMA PROIZVODNJE HRANE
Šifra predmeta: OSPH 101
Godina: I (prva)
Semestar: I (prvi)
ECTS bodovna vrijednost: 5
Status predmeta: Obavezni
Učesnici u nastavi: Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada


CILJEVI PREDMETA:


Osnovni ciljevi predmeta su: - Znanje i vještina studenata iz oblasti održivih sistema proizvodnje hrane sa fokusom na efikasno i racionalno korištenje resursa u svim njenim fazama, od primarne poljoprivredne proizvodnje, prerade, distribucije i potrošnje; - Razumijevanje postojećih sistema proizvodnje hrane i izazova pred kojima se nalaze (održiva proizvodnja i potrošnja); - Izrada projekcije sa mogućnostima poboljšanja u svrhu povećanja održivosti; - Osposobljavanje studenta za novi pristup u oblasti proizvodnje hrane, uz osiguranje njihovog razumijevanja i kritičke analize (naći, razumjeti, primijeniti).


ISHODI UČENJA:

Nakon uspješno završenog predmeta student će biti u stanju da:

  • Identifikuje i analizira faktore koji utječu na proizvodnju i potrošnju hrane lokalno i globalno, danas i u budućnosti;
  • Prepozna i klasificira preduslove za proizvodnju hrane i lanca opskrbe u okviru primarne proizvodnje i distribucije;
  • Usporedi konvencionalnu i organsku poljoprivredu, te procijeni vrijednosti poljoprivrednih proizvoda iz ova dva sistema;
  • Analizira i riješava probleme u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji u vezi sa održivom proizvodnjom i lancem opskrbe, te objasni okolišne, socijalne i ekonomske aspekate održive proizvodnje hrane;
  • Prepozna nedovoljno iskorištene resurse u proizvodnji hrane, otkrije nove i njihov potencijal;
  • Analizira i procijeni poljoprivredno-prehrambene sisteme sa stajališta potrošača;
  • Objasni cjelokupnu svrhu i načela procjene životnog ciklusa (LCA) u okviru poljoprivredno-prehrambenih sistema, opiše sadržaj i objasni svrhu analitičkih koraka LCA, te interpretira rezultata LCA analiza.