Skip to main content

DOSTIGNUĆA U NAUCI I TEHNOLOGIJI HRANE


UNBI

Puni naziv predmeta: DOSTIGNUĆA U NAUCI I TEHNOLOGIJI HRANE
Šifra predmeta: OSPH 103
Godina: I (prva)
Semestar: I (prvi)
ECTS bodovna vrijednost: 5
Status predmeta: Obavezni
Učesnici u nastavi: Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada


CILJEVI PREDMETA:


Cilj predmeta je upoznati studente sa naprednom naukom u tehnologiji hrane, s posebnim aspektima njihovog doprinosa održivom razvoju proizvodnje hrane. Obuhvatit će se osnovni međusobni odnosi prehrambenih nauka s hemijom hrane, mikrobiologijom i preradom hrane. Na nastavi će se proučavati razna napredna ambalaža hrane, netermički proces, nanotehnologija, inkapsulacija hrane, nova i genetski modificirana hrana i njihov doprinos održivom razvoju.


ISHODI UČENJA:

Nakon uspješno završenog predmeta studenti će biti u stanju da:

  • Poznaje i opiše razlike između napredne i konvencionalne prehrambene tehnologije;
  • Identificira uticaj naprednih nauka o hrani i tehnologiji na održivi razvoj prehrambene industrije;
  • Objasni vezu između zdravlja, prehrane i hranjivih tvari;
  • Prepoznaje i objasni napredne pristupe tehnologiji hrane i ambalaži hrane;
  • Primjeni laboratorijske metode za kontrolu kvaliteta i higijenske ispravnosti hrane;
  • Primjeni napredne tehnologije u preradi hrane.
Enroll