Skip to main content

UPRAVLJANJE, POLITIKA I ZAKONODAVSTVO U POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM SEKTORU


UNBI

Puni naziv predmeta: UPRAVLJANJE, POLITIKA I ZAKONODAVSTVO U POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM SEKTORU
Šifra predmeta: OSPH 104
Godina: I (prva)
Semestar: I (prvi)
ECTS bodovna vrijednost: 5
Status predmeta: Obavezni
Učesnici u nastavi: Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada


CILJEVI PREDMETA:


Cilj predmeta je pružiti studentima znanje i vještine iz oblasti zakonodavstva o hrani u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO), Europskoj uniji (EU) i Bosni i Hercegovini (BiH) na dubljem teoretskom nivou, zatim na nivou stvarne primjene kroz život i pravo, analizom činjenica i nalaza. Uz ciljeve i principe savremenog zakona o hrani, studenti će samostalnim radom i analizama, pod nadzorom i uz savjetovanje s nastavnikom, steći znanje o osnovama međunarodne regulacije hrane, historiji, razvoju, institucionalnom okruženju i funkcioniranju prehrambenih propisa u WTO, EU kao i najvažnijim elementima prehrambenog zakonodavstva u BiH. Opći cilj predmeta je osposobiti studente za pristup odgovarajućim propisima i dokumentima koji se odnose na promjene politike, istovremeno osiguravajući njihovo razumijevanje i kritičku analizu (odluke, izvori zakona, nalazi, razumijevanja i praktične primjene u stvarnom životu).


ISHODI UČENJA:

Nakon uspješno završenog predmeta student će biti u stanju da:

  • Opiše, procijeni i informativno kritikuje ciljeve, načela i ključne elemente moderne regulacije hrane, njenog institucionalnog okruženju i sudske prakse;
  • Objasni ulogu domene rada i važnost vodećih međunarodnih institucija koje utječu na prehrambenu politiku i regulaciju;
  • Objasni i usporedi ciljeve, načela i strukture ključnih akata WTO, EU i Bosne i Hercegovine o regulaciji hrane.
  • Klasificira i analizira zakone o reguliranju hrane koji se odnosi na situaciju, parnice i odlučivanje unutar WTO-a, Europske unije i Bosne i Hercegovine i učestvuje u provođenju propisa o hrani;
  • Kritički procjeni propise o kvaliteti hrane i učestvuje u pripremi zakona, propisa i parnica u području proizvodnje i trgovine hranom.
Enroll