Skip to main content

PREHRAMBENA ETIKA


UNBI

Puni naziv predmeta: PREHRAMBENA ETIKA
Šifra predmeta: OSPH 105
Godina: I (prva)
Semestar: I (prvi)
ECTS bodovna vrijednost: 5
Status predmeta: Obavezni
Učesnici u nastavi: Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada


CILJEVI PREDMETA:


Cilj predmeta je upoznati studente sa prehrambenom etikom kao jednim od glavnih principa održive poljoprivrede i ishrane. Predmet analizira odluke koje pojedinci donose u vezi sa hranom koju jedu i moralni, etički, rodni, religijski, društveni, industrijski, ekološki uticaj na izbor hrane i vrijednost hrane.


ISHODI UČENJA:

Nakon uspješno završenog predmeta student će biti u stanju da:

  • Formulira nove javne odgovornosti u području poljoprivrede;
  • Definiše etičke principe u proizvodnji i konzumaciji hrane;
  • Poznaje i objasni vezu između etike prehrane i prehrambene politike;
  • Poznaje moralna, politička, rodna, vjerska pitanja i opisuje argumente relevantne za izbor hrane i politiku.
Enroll