Skip to main content

NAUKA O TEHNOLOGIJI HRANE ANIMALNOG PORIJEKLA


UNBI

Puni naziv predmeta: NAUKA O TEHNOLOGIJI HRANE ANIMALNOG PORIJEKLA
Šifra predmeta: OSPH I-202
Godina: I (prva)
Semestar: II (drugi)
ECTS bodovna vrijednost: 5
Status predmeta: Izborni
Učesnici u nastavi: Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada


CILJEVI PREDMETA:


Cilj kursa je pružiti studentima osnovna znanja o sistemima proizvodnje animalnih proizvoda, kao i o industrijskim procesima koji pretvaraju sirovo mlijeko, meso, ribu i jaja u gotove proizvode. Sadržaj kursa će se osvrnuti na to kako različiti proizvodni faktori mogu utjecati na preradu i iskorištavanje hranjivog sastava (kvalitete) sirovina animalnog porijekla (mlijeka, mesa, jaja i ribe). Pored ovoga cilj predmeta je ukazati na važnost biokemijskih, mikrobioloških i higijenskih faktora koji utiču na iskorištavanje i preradu mlijeka, mesa i ribe, kao i objasniti značaj praćenja kvaliteta finalnih prehrambeni proizvoda animalnog porijekla. Studenti će se osposobiti za poznavanje i razumijevanje biokemijskih i bakterioloških promjene koje nastaju tijekom rukovanja, skladištenja i prerade hrane animalnog porijekla, kao i za poznavanje odgovarajućih propisa i dokumenta iz oblasti zakonodavsta hrane.


ISHODI UČENJA:

Nakon uspješno završenog predmeta student će biti u stanju da:

  • Prepoznaje i razumije važnosti stočarstva (mesa i mlijeka) i proizvodnje jaja i ribe, te identificira i opisuje sisteme proizvodnje hrane animalnog porijekla (meso, mlijeko, jaja i riba);
  • Razumije i ukaže na značaj upotrebe hrane animalnog porijekla (meso, mlijeko, jaja i riba);
  • Analizira i objasni značaj biohemijskih, mikrobioloških i higijenskih faktora za upotrebu i kvalitet prehrambenih proizvoda (mlijeka, mesa i ribe i jaja) i opisuje kako različiti faktori proizvodnje mogu utjecati na preradu mlijeka, mesa, jaja i ribljih proizvoda;
  • Identificira i opisuje fizičke i biohemijske promjene koje se događaju tokom procesa rukovanja, skladištenja i obrade, te opisuje i analizira metode i procese skladištenja i higijenske aspekate hrane animalnog porijekla;
  • Identificira i anlizira faktore koji utječu na kvalitet mesa, mlijeka, ribe i jaja, te opiše interakciju tih faktora;
  • Upravlja sa industrijskim procesima transformacije sirovog mlijeka, mesa, jaja i ribe u gotove proizvode;
  • Analizira i katagorizira zakone i propise hrane animalnog porijekla.
Enroll