Skip to main content

ODRŽIVA BILJNA PROIZVODNJA


UNBI

Puni naziv predmeta: ODRŽIVA BILJNA PROIZVODNJA
Šifra predmeta: OSPH I-204
Godina: I (prva)
Semestar: II (drugi)
ECTS bodovna vrijednost: 5
Status predmeta: Izborni
Učesnici u nastavi: Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada


CILJEVI PREDMETA:


Osnovni cilj kursa je obezbjeđivanje znanje i vještina studenata iz oblasti ekonomske održivosti u postojećim uslovima vrednovanja, uz očuvanje resursa i životne sredine. Također kurs je usmjeren na apsolviranje znanja iz oblasti socijalne održivosti pod kojom se podrazumjeva osiguranje visokog kvaliteta života ljudi koji rade na farmi, kao i lokalne zajednice kojoj pripadaju, te djelovanje po principima održivosti žvotne sredine, kroz upravljanje ekosistemom, kompleksnim odnosima između zemljišta, vode, biljaka, životinje, klime i ljudi, te sposobnost integrisanja svih faktora u produktivan sistem.


ISHODI UČENJA:

Nakon uspješno završenog predmeta student će biti u stanju da:

  • Prepozna i koristiti raspoložive resurse u održivoj biljnoj proizvodnji;
  • Definiše karakteristike održivih sistema i primjeni održivosti u postojećim sistemima biljne poljoprivredne proizvodnje;
  • Procjeni i primjeni usjeve koji su pogodni za održivu biljnu proizvodnju;
  • Planira i upravlja održivom biljnom proizvodnjom od pokretanja do tržišta;
  • Primijeni vještine kritičkog i kreativnog razmišljanja u pitanjima upravljanja poljoprivrednim organizacijama;
  • Koristi vještine održivog korištenja pesticida/herbicida.
  • Objasni opću svrhu i principe procjene životnog ciklusa (LCA) kroz uticaj održive biljne proizvodnje na okoliš.
Enroll