Skip to main content

POLJOPRIVREDA NISKIH ULAGANJA


UNBI

Puni naziv predmeta: POLJOPRIVREDA NISKIH ULAGANJA
Šifra predmeta: OSPH I-207
Godina: I (prva)
Semestar: II (drugi)
ECTS bodovna vrijednost: 5
Status predmeta: Izborni
Učesnici u nastavi: Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada


CILJEVI PREDMETA:


Cilj kursa je da studentima obezbjedi znanja i vještina studenata iz oblasti sistema poljoprivredne proizvodnje sa niskim ulaganjima na globalnom nivou, ali i u Bosni i Hercegovini. Kroz kurs će se studenti upoznati sa organskom, i integralnom, ali i drugim tipovima poljoprivrednih sistema sa niskim ulaganjima. Predmet će studentima pružiti znanja i kompetencije sa kojima će biti u stanju da prate i provode osnovne principe poljoprivrednih sistema sa niskim ulaganjima.


ISHODI UČENJA:

Nakon uspješno završenog predmeta student će biti u stanju da:

  • Razumije i objasni principe, standarde i inovacije poljoprivrede niskih ulaganja;
  • Definiše najznačajnija ulaganja/troškova poljoprivrednih proizvođača i upotrebljava metode za smanjenje glavnih ulaganja u svrhu poboljšanje profitabilnosti i ekološke održivosti poljoprivrednih operacija;
  • Primjenjuje u praksi znanja o zagađenju tla i vode zbog uporabe sintetičkih gnojiva;
  • Usporedi različite poljoprivredne sisteme u odnosu na njihovu održivost u poljoprivredi s niskim ulaganjima;
  • Primjenjuje metoda za poboljšanje ulazne učinkovitosti u ratarskim sistemima sa niskim ulaganjima;
  • Opisuje integrirane i organske sisteme proizvodnje voća, te poznaje i u praksi koristi različite rustične sorte otporne na bolesti, ili tolerantne na nedostatak vode,
  • Poznaje animalne proizvodne sisteme sa niskim ulaganjima (meso, mlijeko, jaja) i koristi metode za poboljšanje strategije ishrane životinja, kako bi se održala produktivnost i poboljšala kvaliteta proizvoda;
  • Identificira i u praksi primjenjuje integrirane strategije za poboljšanje zdravlja životinja, kvalitete proizvoda i performansi u animalnoj proizvodnji sa niskim ulaganjima;
  • Objasni i primjenjuje različite alate procjene životnog ciklusa, te analizira i interpretira rezultate LCA studije.
Enroll