Skip to main content

Osnove održivih sistema proizvodnje hrane


UNSA

Opis kursa

Šifra predmeta: OSNOVE ODRŽIVIH SISTEMA PROIZVODNJE HRANE
Ciklus: II
Godina: I
Semestar: I
Broj ECTS kredita: 5
Status: Obavezni
Ukupan broj sati: 45 (P 36, V 6, S 3)
Učesnici u nastavi: Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada
Preduslov za upis: Nema preduslova
Nastavnik: Sabahudin Bajramović, PhD, Full professor
Kontaktni detalji: s.bajramovic@ppf.unsa.ba


CILJ (CILJEVI) PREDMETA:


Cilj kursa je obezbjeđivanje znanja i vještina studenata iz oblasti održivih sistema proizvodnje hrane. Kurs je usmjeren na dublje razumijevanje nove paradigme u oblasti proizvodnje hrane u kojoj je fokus stavljen na efikasno i racionalno korištenje resursa u svim njenim fazama, od primarne proizvodnje, prerade, distribucije, potrošnje do upravljanja otpadom. Cilj kursa je razumijevanje postojećih sistema proizvodnje hrane i izazova pred kojima se nalaze (održiva proizvodnja i potrošnja) te projekcije mogućnosti poboljšanja kojima će se povećati održivost. Sistemi proizvodnje hrane će se proučavati na osnovu ekološke, ekonomske i socijalne održivosti na različitim nivoima (lokalni, nacionalni, globalni) sa posebnim fokusom na održivo korištenje resursa. Kurs je dizajniran da u osnovi predstavlja uvod u ostale specijalizovanije module koji su sastavni dio ovog Master studija u kojima se daju osnovni pojmovi iz održivosti, cirkularne ekonomije, posmatra važnost hrane sa različitih aspekata, sagledavaju globalni trendovi u oblasti hrane itd. Opšti cilj kursa je obučavanje studenta za novi pristup u oblasti proizvodnje hrane, uz osiguranje njihovog razumijevanja i kritičke analize (naći, razumjeti, primijeniti) što treba da bude jedna od izlaznih kompetencija svršenih studenata studijskog programa.


ISHODI UČENJA:

Po završetku pohađanja i nakon položenog ispita iz predmeta student će posjedovati slijedeća znanja, vještine i kompetencije:

Znanja:

  • ‒ Okarakterisati ciljeve, koncepte i ključne elemente novog održivog pristupa u sistemima proizvodnje hrane;
  • ‒ Razlikovati kocept cirkularne u odnosu na linearnu ekonomiju kada se govori o proizvodnji hrane;
  • ‒ Elaborirati trendove i izazove koji stoje pred svjetskom budućom proizvodnjom hrane;
  • ‒ Objasniti pretpostavke za održivu proizvodnju hrane korišćenjem primjera iz svih njenih faza, od primarne proizvodnje, prerade, distribucije do upravljanja otpadom u različitim omjerima
Enroll