Skip to main content

Zakonodavstvo o hrani


UNSA

Opis kursa

Šifra predmeta: ZAKONODAVSTVO O HRANI
Ciklus: II
Godina: I
Semestar: II
Broj ECTS kredita: 5
Status: Obavezan predmet
Ukupan broj sati: 45 (P30 + S15)
Učesnici u nastavi: Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada
Preduslov za upis: Nema preduslova
Nastavnik: Milenko Blesić, PhD, Full professor
Kontaktni detalji: m.blesic@ppf.unsa.ba


CILJ (CILJEVI) PREDMETA:


Cilj kursa je obezbjeđivanje znanja i vještina studenata iz oblasti politike i zakonodavstva o hrani u Evropskoj uniji (EU) i Bosni i Hercegovini (BiH) na nivou primjene i analize. Pored ciljeva i principa moderne legislative o hrani studenti će se uglavnom kroz samostalni rad i analize pod nadzorom i uz konsultacije sa nastavnikom upoznati sa osnovama međunarodne regulative o hrani, istorijom, razvojem, institucionalnim okruženjem i funkcionisanjem regulative o hrani u Evropskoj uniji te najvažnijim elementima zakonodavstva o hrani u BiH. Opšti cilj kursa je obučavanje studenta za pristup relevantnim propisima i strateškim dokumentima vezanim za promjene politika, uz osiguranje njihovog razumijevanja i kritičke analize (naći, razumjeti, primijeniti) što treba da bude jedna od izlaznih kompetencija svršenih studenata studijskog programa.


ISHODI UČENJA:

Po završetku pohađanja i nakon položenog ispita iz predmeta student će posjedovati slijedeća znanja, vještine i kompetencije:

Znanja:

  • Okarakterisati ciljeve, principe i ključne elemente moderne regulative o hrani i njenog institucionalnog okruženja;
  • Dinstikciono objasniti uloge, domene rada i značaj vodećih međunarodnih institucija sa uticajem na politiku i regulativu o hrani;
  • Elaborirati ciljeve, principe i strukture ključnih akata regulative o hrani Evropske unije i Bosne i Hercegovine
Enroll