Skip to main content

Prehrambena etika


UNSA

Opis kursa

Šifra predmeta: PREHRAMBENA ETIKA
Ciklus: II
Godina: I
Semestar: II
Broj ECTS kredita: 5
Status: Izborni
Ukupan broj sati: 45 (P30 + S15)
Učesnici u nastavi: Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada
Preduslov za upis: Nema preduslova
Nastavnik: Irzada Taljić, PhD, Associate Professor
Kontaktni detalji: i.taljic@ppf.unsa.ba


CILJ (CILJEVI) PREDMETA:


Cilj modula je upoznati studente sa prehrambenom etikom kao jednim od glavnih principa održive poljoprivrede i ishrane. Modul analizira odluke koje pojedinci donose u vezi sa hranom koju jedu i moralni, etički, rodni, religijski, društveni, industrijski, ekološki uticaj na izbor hrane i vrijednost hrane.


ISHODI UČENJA:

Po završetku pohađanja i nakon položenog ispita iz predmeta student će posjedovati slijedeća znanja, vještine i kompetencije:

Znanja:

  • Koristiti stručnu terminologiju;
  • Identificirati moralna, politička, rodna, vjerska pitanja i interpretirati argumente relevantne za odabir hrane i politike.
Enroll