Skip to main content

Metodologija naučno-istraživačkog rada


UNSA

Opis kursa

Šifra predmeta: METODOLOGIJA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA
Ciklus: II
Godina: I
Semestar: I
Broj ECTS kredita: 5
Status: Obavezni
Ukupan broj sati: 45 (P 21 + V 18 + S 6)
Učesnici u nastavi: Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada
Preduslov za upis: Nema preduslova
Nastavnik: Jasmin Garahić, PhD, Assistant Professor
Kontaktni detalji: j.grahic@ppf.unsa.ba


CILJ (CILJEVI) PREDMETA:


Cilj modula je razviti sposobnosti, znanja i vještine koje će osposobiti studenta za kritičko mišljenje, te samostalnu izradu master teze. Također, studenti će ovladati vještinama u prikupljanju, procjeni vrijednosti, klasifikaciji i obradi podataka.


ISHODI UČENJA:

Nakon uspješno završenog modula student će moći da:

Znanja:

  • nabroji i definiše pristupe istraživanjima;
  • objasni uvjete koji su neophodni za stvaranje kvalitetnog naučnog rada;
  • detaljno definiše sve etape u pisanju naučnog rada (odabir teme, metode i tehnike prikupljanja podataka, prikupljanje i proučavanje literature, obradu podataka, pisanje naučnog rada);
  • nabroji i definiše parametrijske i neparametarske statističke metode.
Enroll