Skip to main content

Održiva tehnologija mesnih proizvoda


UNSA

Opis kursa

Šifra predmeta: ODRŽIVA TEHNOLOGIJA MESNIH PROIZVODA
Ciklus: II
Godina: II
Semestar: III
Broj ECTS kredita: 5
Status: Izborni
Ukupan broj sati: 45 (P30 V10 S5)
Učesnici u nastavi: Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada
Preduslov za upis: Nema preduslova
Nastavnik: Amir Ganić, PhD, Associate Professor
Kontaktni detalji: a.ganic@ppf.unsa.ba


CILJ (CILJEVI) PREDMETA:


Cilj predmeta je da studenti steknu znanja o najvažnijim postulatima iz oblasti fizičko-hemijske strukture mesa, biohemijskih procesa, kao i načina konzervisanja i prerade. Uz navedeno, kurs će studentima obezbijediti da uz pomoć stečenih znanja i vještina, učestvuju, rukovode i kontrolišu, te samostalno kreiraju procese iz oblasti tehnologije mesa i mesnih proizvoda. U okviru izvođenja nastavnog procesa, kao generalan cilj predmeta nameće se nasušna potreba za identifikaciju problema, kao i iznalaženje odgovarajućih rješenja zbrinjavanja animalnog otpada i njegovog uticaja na životnu sredinu. Pored toga, studenti će uz konsultativnu pomoć nastavnika, iznalaziti mogućnosti potpunijeg iskorištavanja animalnog otpada (kao neminovnog produkta mesoprerađivačke industrije), kako s ciljem smanjenja emisije negativnih konsekvenci po koliš, tako i u pogledu ekonomskih benefita.


ISHODI UČENJA:

Po završetku pohađanja i nakon položenog ispita iz predmeta student će posjedovati slijedeća znanja, vještine i kompetencije:

Znanja:

  • osobinama mesa kao sirovini u mesoprerađivačkoj industriji,
  • najznačajnijim procesima koji se dešavaju unutar mesa i mesnih proizvoda,
  • tehnološkim postupcima proizvodnje mesnih proizvoda,
Enroll