Skip to main content

Održivo vinarstvo


UNSA
Enrollment is Closed

Opis kursa

Šifra predmeta: ODRŽIVO VINARSTVO
Ciklus: II
Godina: II
Semestar: III
Broj ECTS kredita: 5
Status: Izborni predmet
Ukupan broj sati: Ukupan broj sati: 45, Predavanja: 25, Računske vježbe: 3, Seminar: 10, Laboratorijske vježbe: 7
Učesnici u nastavi: Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada
Preduslov za upis: Bez preduslova
Nastavnik: Milenko Blesić, PhD, Full professor
Kontaktni detalji: m.blesic@ppf.unsa.ba


CILJ (CILJEVI) PREDMETA:


Osnovni cilj predmeta je apsolviranja osnova proizvodnje vinskog grožđa i tehnologije mirnih vina kroz optiku održivosti. Poseban cilj predmeta je identifikovanje i karakterizacija indikatora održivosti sistema proizvodnje vinskog grožđa i vina, sa elaboracijom njihove moguće kontrole upotrebom regulatornih i unaprijeđenih tehničko-tehnoloških mehanizama. Apsolviraju se i konkretne vještine potrebne kod agroekološki odgovornog projektovanja vinograda te kod projektovanja vinarija i tehnoloških linija sa višim nivoom održivosti. Takođe će se kritički razmotriti i distinktivno elaborirati održivost koncencionalnih i tzv. nekonvencionalnih vinogradarskih i vinarskih proizvodnji (organska proizvodnja, biodinamička proizvodnja). Na kraju, kroz praktičan laboratorijski rad studenti će se osposobiti za osnovnu analitičku procjenu kvaliteta i zdravstvene sigurnosti vina.


ISHODI UČENJA:

Po završetku pohađanja i nakon položenog ispita iz predmeta student će posjedovati slijedeća znanja, vještine i kompetencije:

Znanja:

  • Distinktivno reprodukovati značenja termina i definicija u vinogradartsvu i vinarstvu;
  • Funkcionalno i uzročno-posljedično objasniti i predstaviti najvažnije operacije u podizanju i ekspolataciji vinograda;
  • Funkcionalno i uzročno-posljedično objasniti i predstaviti najvažnije operacije u proizvodnji mirnih vina;
  • Distinktivno objasniti konceptualne razlike između konvencionalnih i održivijih konvencionalnih i nekonvencionalnih vinogardarskih i vinarskih tehnologija;
  • Argumentovano preporučiti održivo prihvatljiva konstrukciona i instalaciona rješenja kod projektovanja vinarija;
  • Argumentovano kategorizirati i interpretirati analitički provjeravana svojstva vina u pogledu njihovog uticaja na kvalitet i zdravtsvenu sigurnost;
  • Argumentovano raspravljati o konceptima i elementima održivosti u vinogradarstvu i proizvodnji vina;
  • Izdvojiti i okarakterisati indikatore održivosti vinogradarstva i proizvodnje vina.