Skip to main content

Upravljanje projektnim ciklusom


UNSA

Opis kursa

Šifra predmeta: UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM
Ciklus: II
Godina: I
Semestar: III
Broj ECTS kredita: 5
Status: Izborni
Ukupan broj sati: 45 (15P + 15V + 15S)
Učesnici u nastavi: Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada
Preduslov za upis: Nema preduslova
Nastavnik: Dragana Ognjenović, PhD, Full professor
Kontaktni detalji: d.ognjenovic@ppf.unsa.ba


CILJ (CILJEVI) PREDMETA:


Predmet student upoznaje sa principima planiranja, dizajniranja, implementacije, praćenja i ocjena razvojnih i drugih projekata u agroindustrijskom sektoru. Student stiče znanja potrebna za planiranje, implementaciju, monitoring i evaluaciju, kao i za pisanje prijedloga projekata u skladu sa cilju orijentisanom pristupu i metodologiji preporučenoj od strane Evropske Komisije.


ISHODI UČENJA:

Po završetku pohađanja i nakon položenog ispita iz predmeta student će posjedovati slijedeća znanja, vještine i kompetencije:

Znanja:

  • Razumjeti internu logiku projekta i potrebu za učesničkim pristupom u upravljanju projektnim ciklusom.
  • Usvojiti Pristup logičkog okvira kao metodologiju i Matricu logičkog okvira kao alat u upravljanju projektim ciklusom;
  • Usvojiti zahtjeve međunarodnih fondova (EU) u procesu planiranja projekata
Enroll